wtorek, 25 lipca 2017

PRUTHENIA 6

PRUTHENIA
tom VI
Olsz­tyn 2011

Spis treści

I. Studia i artykuły

Dariusz Andrzej Sikorski, Dlaczego naukowe opisy wierzeń wczesnośredniowiecznych ludów „Barbaricum” są tak różnorodne?
Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki, Między Cholinun a Rzymem. Uwagi na temat możliwości rekonstrukcji historycznej horyzontu aksjologicznego i warunków głębokiej zmiany kulturowej w Prusach między wiekami X a XIII
Владимир Иванович Кулаков, Куршский погребальный обряд на Каупе (полуостров Самбия) [Kuroński obrządek pogrzebowy w Kaupie, Półwysep Sambijski]
Elżbieta Kowalczyk-Heyman, W sprawie identyfikacji grodziska przy Gayle
Paweł Kawiński, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle osadnictwa w okresie plemiennym – przykład Pomezanii, Pogezanii i Warmii
Seweryn Szczepański, Sakralizacja obszarów pogranicza – na przykładzie Pomezanii pruskiej
Robert Klimek, Święte jeziora Prusów w świetle dokumentów źródłowych
Dalia Kiseliūnaitė, Karina Kukure, Pruski cawx, litewski kaukas, kuroński kauks – rozwój mitonimu od pierwszych wzmianek do czasów teraźniejszych
Miłosz Sosnowski, Prusowie a wilki, Prusowie a pszczoły – średniowieczna metaforyzacja ustroju społecznego
Julia Możdżeń, Synkretyzm religijny Prusów na podstawie kroniki Szymona Grunaua
Janusz Małłek, Ludność staropruska a reformacja
Jerzy Marek Łapo, Garnek – zabójcze narzędzie? Naczynia ceramiczne w zwyczajowości ludowej dawnych ziem pruskich

II. Materiały i źródła


III. Polemiki i dyskusje


IV. Recenzje i omówienia


V. Sprawozdania i komunikaty
https://drive.google.com/open?id=0B6SfxU3uo8-JX0kydl9OQnliVUE