PRUTHENIA
tom XI
Olsz­tyn 2018
A w numerze:

Od redakcji


Historia

Jakub Juszyński, Łuk bałtycki jako odmiana północnego łuku refleksyjnego. Próba charakterystyki

The Baltic bow as a variant of the northern reflex bow. A test of the characteristics

Der Bogen der Balten als Variation des nördlichen Reflexbogens. Versuch einer Charakterisierung


Archeologia

Кулаков Владимир Иванович, Круглые фибулы с концентрическим орнаментом на западной окраине балтского мира

Fibule tarczowate z ornamentem koncentrycznym na zachodnich krańcach świata bałtyckiego

Round brooches with concentric ornament on the western edge of the Baltic world

Rundfibeln mit konzentrischem Ornament am Westrand der baltischen WeltSpołeczeństwo – kultura – język

Norbert Ostrowski, Przyczynek do językowych kontaktów polsko-pruskich na przykładzie nazwy staropruskiej wsi Sundithen / Sundythen (polskie Sędyty)

A contribution to Polish-Prussian language contacts with the example of the Old Prussian name of the village Sundithen / Sundythen (Polish Sędyty)

Ein Beitrag zu polnisch-preußischen Sprachkontakten am Beispiel des Namens des alten preußischen Dorfes Sundithen / Sundythen (polnisch Sędyty)


 

Sigita Barniškienė, Die (Nach)geschichte Ostpreußens in der litauischen Gegenwartsliteratur

The history of East Prussia in contemporary Lithuanian literature

(Post)historia Prus Wschodnich w litewskiej literaturze współczesnej

 

Źródła

Grzegorz Białuński , Aleksander Bauknecht, Przywilej sambijski z 1476 r. Z przemian prawa w Prusach Krzyżackich po wojnie trzynastoletniej

The Sambian Privilege of 1476. The transformation of law in the Teutonic Order’s Prussia after the Thirteen Years’ War

Das samländische Privileg von 1476. Zum Wandel des Rechts im Ordensland nach dem Dreizehnjährigen Krieg


Klasyka – historiografia

Alicja Dobrosielska, Joanna Grzelak, Relacje polsko-pruskie w świetle dziewiętnastowiecznej historiografii polskiej

Polish-Prussian relations in the light of nineteenth-century Polish historiography

Polnisch-preußische Beziehungen im Lichte der polnischen Geschichtsschreibung des neunzehnten Jahrhunderts

 

Kronika

Szymon Marchlewski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego Pruthenia w roku 2018

Report on the activities of the Pruthenia Society in 2018

Tätigkeitsbericht der Gesellschaft Pruthenia für das Jahr 2018

 

Grzegorz Białuński, (Auto)biografia naukowa

Scientific (auto)biography

Wissenschaftliche (Auto)biographieBogdan Radzicki, Profesor Grzegorz Białuński (1967-2018) i jego działalność w Towarzystwie Naukowym Pruthenia

Professor Grzegorz Białuński (1967-2018) and his activities in the scholarly society „Pruthenia”

Professor Grzegorz Białuński (1967-2018) und seine Tätigkeit in der Wissenschaftlichen Gesellschaft „Pruthenia”


               
Noty o autorach